در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 

          قلمت را بردار بنویس از همه ی خوبی ها

                    زندگی، عشق، امید

             و هر آن چه برروی زمین زیباست

                           گل مریم

                            گل رز

                     روی کاغذ بنویس :

             زندگی با همه تلخی هایش، زیباست